Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende alle werkzaamheden, leveringen en diensten en de daarbij gebruikte materialen, van LATEXFALT BV, hierna te noemen: "opdrachtnemer", en haar wederpartij, hierna te noemen: "opdrachtgever", tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

1.2 De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaard zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe te sluiten overeenkomsten.

Artikel 2. Aanbiedingen, opdracht en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer in welke vorm dan ook gedaan zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, vrijblijvend. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.

2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geldt in elk geval als gesloten, indien opdrachtnemer de opdracht schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

2.3 Aanvullingen, wijzigingen en/of uitbreidingen van de aanbieding of opdracht zijn eerst van kracht, nadat deze door de opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard. Opdrachtnemer heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende aanbieding en/of orderbevestiging. Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien de aard en beperkte omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

2.4 Door het accepteren van aanbiedingen, het doen van bestellingen en het geven van opdrachten, doet opdrachtgever afstand van zijn algemene of andere voorwaarden en erkent hij de toepasselijkheid van deze leverings- en uitvoeringsvoorwaarden.

2.5 Voor de vaststelling van de omvang van de opdracht en de leveringsverplichting is uitsluitend beslissend hetgeen schriftelijk is vastgelegd in de door opdrachtnemer aanvaarde opdracht of in de orderbevestiging, alsmede de daarbij behorende bescheiden, zoals tekeningen en dergelijke documenten. Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. Deze kunnen echter van het voornoemde afwijken. Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling te weigeren.

2.6 Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen de opdrachtnemer en twee of meer opdrachtgevers, zijn ze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de overeenkomst.

2.7 De bepalingen zijn ook van toepassing indien opdrachtgever een overeenkomst tot stand brengt via elektronische weg. Opdrachtnemer is niet verplicht voorafgaande aan het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg aan opdrachtgever informatie te verstrekken over de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in het bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet archiveren van de overeenkomst en hoe een eventueel archief voor de opdrachtgever te raadplegen zal zijn, de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten, de gedragscodes waaraan opdrachtnemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop deze voor de opdrachtgever te raadplegen zijn.

2.8 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het verzenden van de ontvangst- of orderbevestiging aan opdrachtgever.

Artikel 3. Prijs en prijsverrekening

3.1 De aanbiedingen zijn gebaseerd op levering en/of uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de voor de opdrachtnemer normale werktijden.

3.2 De door opdrachtnemer vermelde prijzen zijn dagprijzen, tenzij anders vermeld en exclusief BTW.

3.3 Alle kosten waarvan niet in de overeenkomst is bepaald dat zij voor rekening van de opdrachtnemer komen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Hieronder vallen mede de kosten die voortvloeien uit het feit dat:
a. de levering en/of uitvoering van het werk niet op het afgesproken tijdstip kan beginnen, of de levering of het werk niet geregeld of zonder onderbreking kan worden uitgevoerd als gevolg van omstandigheden die niet aan de opdrachtnemer zijn te wijten;
b. de door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens, maten of tekeningen onjuist zijn of niet tijdig zijn verstrekt.

3.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen aan wijzigingen in lonen, [grondstof-/materiaal]prijzen, tarieven, belastingen, heffingen, overheidslasten en/of wisselkoersen c.q. valuta's die optreden na het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 4. Levertijd

4.1 De termijn waarbinnen de door opdrachtnemer te leveren goederen moeten worden geleverd en/of de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd, vangt aan zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van opdrachtnemer zijn en de opdrachtgever ook overigens aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de vermelde levertijden bij benadering vastgesteld. Overschrijding van de vermelde levertijd door welke oorzaak dan ook geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch op opschorting van enige jegens opdrachtnemer aangegane verplichting, noch op het verrichten of doen verrichten van [vervangende] werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. Het afgeleverde is vanaf het moment van aflevering voor risico van opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van schade, tenietgaan of achteruitgang.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Zolang opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan, blijven de door opdrachtnemer geleverde goederen en aangevoerde materialen eigendom van de opdrachtnemer; niettemin draagt de opdrachtgever vanaf het moment van aanvoer op het werk het risico voor verlies en/of beschadiging der goederen en materialen door welke oorzaak ook ontstaan en/of voor schade door deze goederen en/of materialen veroorzaakt.

5.2 Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is opdrachtgever niet bevoegd de goederen en/of materialen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen en blijft opdrachtnemer eigenaar daarvan voorzover zij niet zijn verwerkt.
Onverminderd de overige hem toekomende rechten wordt opdrachtnemer onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens opdrachtnemer aangegane betalingsverplichtingen niet nakomt, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist de door hem geleverde goederen terug te nemen, of indien deze aan roerend of onroerend goed zijn gemonteerd te demonteren en terug te nemen. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer per omgaande te informeren, indien derden mogelijk beslag willen [laten] leggen of reeds hebben gelegd op geleverde en nog onbetaalde goederen.

5.3 Op de door opdrachtnemer vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige op de overeenkomst betrekking hebbende stukken, rust auteursrecht en deze blijven evenals werktuigen en gereedschappen, zijn eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij de door opdrachtnemer vervaardigde of verstrekte gegevens en/of voorwerpen niet dan met diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming kopieert, aan derden toont dan wel bekend maakt of gebruikt.

Artikel 6. Meerwerk

6.1 Als meerwerk worden beschouwd alle door opdrachtgever gewenste werkzaamheden en leveranties welke niet in de opdracht en leveringsverplichting van opdrachtnemer zijn begrepen, alsmede alle door opdrachtgever gewenste wijzigingen daarop.

6.2 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het verrichten van meerwerk, voordat daartoe een overeenkomst tot stand gekomen is op de wijze als bedoeld in artikel 2.

6.3 Op de overeenkomst tot het verrichten van meerwerk zijn dezelfde bepalingen van toepassing, welke op de oorspronkelijke overeenkomst van toepassing zijn, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele zichtbare tekorten en/of gebreken. Deze tekorten en/of beschadigingen dient opdrachtgever op de leveringsbon en/of vervoersdocumenten e.d. te vermelden, dan wel binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt in goede staat te zijn ontvangen.

7.2 Niet zichtbare tekorten of gebreken dienen binnen 8 dagen nadat opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak terzake.

7.3 Het recht op garantie vervalt indien een [gebruiks]aanwijzing niet [naar behoren] is opgevolgd d, het geleverde onoordeelkundig is behandeld c.q. is gebruikt of het gebruik van het geleverde niet in overeenstemming is met [wettelijke] voorschriften of regelgeving. Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of als er veranderingen aan de geleverde zaken zijn aangebracht door derden.

7.4 Ingeval van een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst, zal opdrachtgever hem in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In dat geval is opdrachtnemer nimmer tot verdergaande schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

7.5 De voldoening door opdrachtnemer aan de verplichting in het garantiecertificaat geldt als enige en algehele schadevergoeding. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade vanwege uitvoering van een werk of levering van producten indien melding daarvan niet zo spoedig mogelijk, althans uiterlijk later dan een termijn van 12 maanden, na uitvoering of levering plaatsvindt. Eventuele schade bevat nimmer gederfde winst, verminderde opbrengst, indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en dergelijke en is maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de dienstverlening of leverantie ex btw.

7.6 Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van aanwijzingen van opdrachtgever of van derden - voor zover deze namens opdrachtgever handelen - welke afwijken van de in de overeenkomst beschreven uitvoering.

7.7 Het beweerdelijk niet nakomen door opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat opdrachtgever niet van de verplichtingen, welke voor hem voortvloeien uit enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

7.8 Indien opdrachtnemer terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden aansprakelijk mocht worden gesteld, zal opdrachtgever hem te dezer zaken volledig vrijwaren en hem alles vergoeden wat hij aan derden uit dien hoofde dient te voldoen.

7.9 In geval van leveranties kan opdrachtnemer slechts aansprakelijk worden gehouden voor enige schade als de opdrachtgever de goederen niet zelf heeft verwerkt.

7.10 Alle oorzaken waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, voorzien of onvoorzien, waardoor de overeenkomst niet tijdig of niet zonder bovenmatig bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren, zullen als een niet-toerekenbare tekortkoming gelden. Hieronder wordt mede begrepen werkstakingen, ziekte en/of ongeval van [gespecialiseerd] personeel, in wier vervanging in redelijkheid niet op korte termijn kan worden voorzien.

Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling der verrichte werkzaamheden en geleverde goederen en/of materialen zal dienen te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking [waaronder verrekening met facturen van derden] te geschieden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om voor aflevering dan wel oplevering [deels] betaling te verlangen.

8.2 Ingeval van niet stipte betaling zal opdrachtgever zonder in gebreke te zijn gesteld, gehouden zijn voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn is overschreden, boven het bedrag der factuur een rente te betalen ter hoogte van de wettelijke handelsrente te vermeerderen met 3%. Betalingen strekken primair ter afdoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van facturen, telkens eerst van de oudste factuur, ook al is vermeld dat de betaling ziet op andere facturen.

8.3 Indien opdrachtgever volgens opdrachtnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen c.q. anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd de leverantie en/of het werk stil te leggen totdat de betaling is geschied of totdat op verzoek van opdrachtnemer zekerheid is verstrekt. Opdrachtnemer is gerechtigd de bestaande overeenkomst, ook voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden indien opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige of niet-behoorlijke voldoening aan zijn [betalings]verplichtingen, of in geval van faillissement of surséance van betaling, bij het stilleggen c.q. de liquidatie van diens bedrijf, of als opdracht-nemer geïnformeerd wordt over ernstige betalingsachterstanden bij derden. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, waaronder begrepen daaruit voortvloeiende schade, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever voor reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van opdrachtnemer inzake het reeds geleverde c.q. reeds uitgevoerde, onmiddellijk opeisbaar.
Opdrachtnemer is gerechtigd de vordering[en] zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen te geven. Opdrachtgever is door het sluiten van de overeenkomst verplicht tot betaling van alle kosten, ook welke opdrachtnemer maakt ter incassering van zijn vordering waaronder mede de gerechtelijke kosten, ongeacht de gehoudenheid van opdrachtgever tot betaling van rente en/of schadevergoeding.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

Artikel 10. Geschillen

Alle geschillen welke voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst of daarmee verband houdende overeenkomsten, worden met uitsluiting van de gewone burgerlijke rechter beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland. Het voorleggen van een geschil schort de betalingsverplichting[en] van de opdrachtgever niet op.

Artikel 11. Voorschriften, veiligheid, gezondheid en welzijn
Opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de ingeschakelde werknemers van opdrachtnemer en hij is ten minste gehouden tot het treffen van de vereiste maatregelen en controles conform de terzake bestaande geldende wettelijke voorschriften, instructies en eisen, en aanwijzingen van opdrachtnemer, bouwdirectie of overheidsinstanties, zoals de arbeidsinspectie. Opdrachtgever aanvaardt aansprakelijkheid voor betaling van alle overige belastingen, premies en/of lasten die in verband met de uitvoering van de overeenkomst in Nederland of in enig ander land mochten worden opgelegd. Voor zover opdrachtnemer mocht worden gehouden boetes, lasten, premies, belastingen te betalen waarvoor opdrachtgever aansprakelijk te houden is, dan is opdrachtnemer gerechtigd de daarop betrekking hebbende bedragen en alle overige daarmee verband houdende kosten op opdrachtgever te verhalen, welke vordering zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Opdrachtgever zal zelf zorgdragen voor de gebruikelijke alsmede wettelijk voorgeschreven verzekeringen.

Gedeponeerd d.d. 08-03-2013 bij de KvK te Leiden geregistreerd onder dossiernummer 28071706